کسی از کاربر کلاف (کاموا) خبر نداره؟
نداره؟ ‎- Nima
ایرانه فکر کنم ‎- بهنام
تقریبا می‌دونم که ایرانه. اما ییهو غیب شد بعدش ‎- Nima