کسی از کاربر کلاف (کاموا) خبر نداره؟
نداره؟ ‎· Nima
ایرانه فکر کنم ‎· بهنام
تقریبا می‌دونم که ایرانه. اما ییهو غیب شد بعدش ‎· Nima