شما را چه می‌شود؟
به قول دیرین دیرین چون می‌شود ‎- alawee
به این زمانه و روزگار ... ‎- Mamad