شما را چه می‌شود؟
به قول دیرین دیرین چون می‌شود ‎· alawee
به این زمانه و روزگار ... ‎· Mamad