Avatar for nima

به یک شوی لباس در کرج دعوت شدم! حالا چی بپوشم؟

Comment

راحت باش، چیزی نپوش

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo بگیر بخواب بچه. زیر ۱۸ سال چرا بیداره تا این موقع شب؟

 ‎· Nima
Comment

اینجارو نگفتم که، توی شو رو گفتم :\

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo هم بیداری هم بلبل‌زبونی می‌کنی؟ بدم توی کرج کج ت کنن؟ برو لالا کن فرزند

 ‎· Nima
Comment

اما اینا که ایونت توی فیسبوک درست می‌کنن فازشون چیه که من رو دعوت می‌کنند؟ نه #جدی برام سواله!

 ‎· Nima
Comment

@nima: بیدار موندم که بلبل زبونی کنم، وگرنه میخواستم مثل ماست بشینم و نگاه کنم که میخوابیدم

 ‎· آرزو
Comment

@nima فکر میکنن شاید ذره ای ارزش قائل باشی براشون و بری :\

 ‎· آرزو
Comment

@arezoo نه این که نخوامااااا نیم‌تونم

 ‎· Nima
Comment

@nima: @arezoo :))))

 ‎· Mamad
Comment

تو که برو نیستی کارت دعوت رو بده ما بریم :/

 ‎· Aziz
Comment

بگو کجاست ما به نیابت بریم

 ‎· پریســــا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10