این چه وضعشه آخه؟
کم کاری می کنی ها اینجا نیما دیگه همین وضع می شه ‎- Vivavida
@vivavida نمی‌رسم به همی سوی چراغ ‎- Nima