شیشه آیپدم شکست. ماه پیش تصمیم گرفتم خودم عوضش کنم. هیچی دیگه. هنوز پروژه ادامه داره. هر چند روز یک مرحله پیشرفت می‌کنم. الان رسیدم به غول مرحله آخر