خوابم میاد، خسته‌ام، یه عالمه کار دارم. غر اما فقط همین یکی رو دارم. عوضش چند روز می‌رم بارسلون تا آفتاب بخوره به سرم و استراحت کنم.