قصه این رفیق افغانم رو بخونید. امتحان تیزهوشان نام نویسیش نکردن. چون افغان بود. خودش صنعتی اصفهان درس خوند. برادرش رفت شریف. بعدش هم با یک همکلاسی ایرانی ازدواج کرد. الان هم آمریکاست برادرش. حیف http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/04/160417_zs_fawa...
نیما قصه اسد بودا رو خواندی؟ دانشجوی افغانستانی فوق جامعه شناسی دانشگاه تهران. شاگرد اباذری. یک روز پلیس دستگیرش میکنه میبره اردوگاه ورامین. فردا پس فردا اباذری باهاش میره نمایشگاه کتاب. اباذری میگه ازش پرسیدم چرا هر چی صدات میکنم جواب نمیدی؟ میگه تو اردوگاه مورد اذیت و ازار قرار گرفتم و نمی توانم خوب بشنوم. http://mkkazemi.persianblog.ir/post/462/ ‎· دامون
@damoon :( ‎· Nima