یه زنگ بزنین ظریف ببینین این کنفرانسه کِی برگزار میشه. وقت دارم دوش بگیرم یا نه