از دقیه ۲۶:۴۷ رو گوش کنید! قشنگه
راجع به چیه ‎- Dice Marshal
یجوری تیریپ موزیک قرون وسطایی و ایناست! ملغمه ای از فضای افسانه ای و حماسی و لرد آو د رینگز و اینا :D ‎- Nima Nilian