به مریم میرزا تو تويیتر گفتم: برو جمع کن که حوصله ابلهانی مثل تورو ندارم؟ خفه شو و دیگه اینجا پیدات نشه مشنگ خان!... بعد زد بلاکم کرد ! جرا؟ :دی
زیاد رک نبودی باهاش انگار ‎· فوهاد صا.
LOL ‎· Nima Nilian