اینم از فید اول در نائب الفرندفید.
این اسم جدید چیه؟ ‎· TaaTaa