یه دو نفری رو شخم زدم دیگه برم بگیرم بخوابم :ی
شب همگی خوش ‎- novid