شبیه اوایل فرفرم هست سریع آواتارم شناخت. فک کنم یه ربطی دارن به هم