ممصالح مصباح بیاد بلاک‌ش کنیم تا فاز فرفر تکمیل بشه.
خیزی هست اگه دلت تنگ شده ‎· Noosha
کو؟ آره اونم مناسبه ‎· کوچه