ممصالح مصباح بیاد بلاک‌ش کنیم تا فاز فرفر تکمیل بشه.
خیزی هست اگه دلت تنگ شده ‎- Noosha
کو؟ آره اونم مناسبه ‎- کوچه