نه تنها می‌سوزن، که محل سوختگی رو تو چشِ ما هم فرو می‌کنن :|