تعمیرکار موبایل نداریم اینجا؟
ممد میرزایی فک کنم ... مطمئن نیستم ‎· پَــرسان