به یک متابولیسم خوش‌برخورد با جای خواب، بیمه و حقوق مکفی نیازمندیم