شما ایران و آمریکا رو مقایسه می‌کنی؟ بیا اینو با درت مقایسه کن عزیزم.
نادونن، جوونی کردن، شما ببخششون ‎· سو:دی
@sooooodi: بذار چون‌شون کنم. بذار ‎· کوچه