وضعیت طوریه که درتون رو هم بذارید فرقی نمی‌کنه. اما این دلیل نمی‌شه که شما درتونو نذارید.