من می‌نویسم، ولی تهش خواننده به تخمش استناد می‌کنه. البته به تخمم که خواننده با متن چه می‌کنه.