جان اسنو نخوا با تو بمونم/ تو هیچی جان اسنو نمی‌دونی