می‌خوام برم از استاد شکایت کنم که به طور غیر قانونی قبولم کرده. ینی قصدم اینه که یه بلایی سرش بیارم کلن بذاره بره از دانشگاه :))