هر مشمایی که درش بازه رو می‌خوام ببندم از ترس این‌که گِلِ توش خشک نشه. بابا این توش پرتقاله!