من تست کردم خودم رو. اگر ژست بابا ما با هم برابریم و ملیت و کشور و نژاد نداره، بدونید دارم چرت می‌گم. البته نه به این غلظت ولی مواردی هم بوده که به وضوح با خودم جنگیدم تا امیال ایران‌پرستی رو کنترل کنم یا اقوام دیگه رو تحقیر نکنم. البته این حرفا به این معنا نیست که به حقوق بشر و دموکراسی و مساوات و عدالت و این خزعبلات باور دارم. صرفن به این معنیه که منطقن برام بی‌معنی و بی‌ارزشه. ولی ناخوآگاهم نمی‌فهمه.