بیش از ۱۸ ماهه گمونم که حالم خوبه. خوبی حالم رو مدیون نیچه‌ام.