من: باس تنها باشم. دور باشم. اون: چیزی شده؟ من: نه فقط باید تنها باشم. اون: می‌خوای هم‌دیگه رو ببینیم؟ من: می‌گم باید تنها باشم.اون: برای چه مدت؟ من: تا ۲-۳ روز ممکنه طول بکشه. اون: دو سه روز زیاده. می‌خوای فردا همو ببینیم؟ من: باید تنها باشم.