بدبختی آدم از هیچ کدوم‌تونم ارث نمی‌بره به‌تون دل ببنده. :|