جمع کنید بابا این بساط نوستالژی‌تونا
کم غر بزن ‎- MaryJuana Bigharar
@maryjuana: نمی‌خوام :دی ‎- کوچه
@olysseusjourney: بساط چاییرو چطور؟ ‎- سو:دی
@sooooodi: چایی رو هستم ناجور. ‎- کوچه
@olysseusjourney: تازه دم کردم:)) یه کم دیگه حاضره ‎- سو:دی
@sooooodi ای جونم. به و به. ‎- کوچه