جمع کنید بابا این بساط نوستالژی‌تونا
کم غر بزن ‎· MaryJuana Bigharar
@maryjuana: نمی‌خوام :دی ‎· کوچه
@olysseusjourney: بساط چاییرو چطور؟ ‎· سو:دی
@sooooodi: چایی رو هستم ناجور. ‎· کوچه
@olysseusjourney: تازه دم کردم:)) یه کم دیگه حاضره ‎· سو:دی
@sooooodi ای جونم. به و به. ‎· کوچه