بزنم دهنش؟
نه ‎· سو:دی
بزن ‎· نآمیرآツ
بزن ‎· ayda
با پشت دست ‎· حوسین
بستگی داره ‎· شرجیــ نشین ™