بزنم دهنش؟
نه ‎- سو:دی
بزن ‎- نآمیرآツ
بزن ‎- ayda
با پشت دست ‎- حوسین
بستگی داره ‎- شرجیــ نشین ™