Avatar for olysseusjourney

اون توییتری‌ها که کلن لایک نمی‌زنن؛ شما هم فقط عکس بچه لایک می‌زنید و غذا. من این وسط خودمو به کی عرضه کنم؟ :|

Comment

ببند دیگه بابا.خوب ئه هر زری هم می‌زنی لایک می‌زنیم :))‏

 ‎· MaryJuana Bigharar
Comment

@maryjuana: =)))))))))) بابا این همه حکمت و روشن‌بینی همه‌ش یه لایک؟ انصافانه‌س؟

 ‎· کوچه
Comment

ببند کفایت‌ات نکرد؟ حتما باید خفه به کار ببرم؟ :)))‏

 ‎· MaryJuana Bigharar
Comment

@maryjuana: =))))))))))) بیا! یه لایک می‌زنید، این همه هم بعدش سرکوفت می‌زنید :(

 ‎· کوچه
Comment

خفه هم که کفایت‌ات نکرد. قدم بعدی چی ئه؟ شات د فاک آپ؟ :))))‏

 ‎· MaryJuana Bigharar
Comment

@maryjuana: دیگه سوختی بیقی، عرض خود نبر و زحمت ما مدار. مرسی. اه :))))))))

 ‎· کوچه
Comment

اه اه اه. این‌قــــدر از این مرسی اه بدم میاد که نگو و نپرس!‏

 ‎· MaryJuana Bigharar
Comment

@maryjuana: خیلی خوبه که بابا :))) یارو خداوندگار جاج‌ئه. :)))

 ‎· کوچه
Comment

دیگه من به دلایلی خیلی بدم میاد!‏

 ‎· MaryJuana Bigharar
Comment

گرامیان ز چه روی با یکدیگر پرخاش میکنید و ژاژ خایی مینمایید :)

 ‎· Dr.RoHo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10