دارک بلو کجاس ؟ روح الله مهدوی چی ؟
البته علاقه ای ندارما :دی ‎· اسکولاسیون