اون اول یادمه میلاد آبادانی یه تیکه ای انداخت ، گفت نباس اینجا کسی بگه که با کسی هست ، میان بر میزنن یکی از طرفین رو:دی