قدیمی ما حرف خوشی همچون عسل بود میون مردمی ضرب و المثل بود ...