بعضی ها رو باید کرد :دی نکنی میکننت خان دایی ، این مرام روزگاره !