این تاهل هم خیلی سخته :|
هنوز شروع نشده ناله کردی :) ‎- Milad
خب سالی که نکوست از بهارش پیداس دیگه :)) ‎- اسکولاسیون
:)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: گرفتارش شی الهی ننه :دی ‎- اسکولاسیون
من مهره ی نسوزم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?