گفته بود ناهار قیمه بادمجون میاره برامون ، دم پختک آورده :| هیچ کسی هم پاسخگو نیس