هر اتفاق خوبی هم بیوفته یه نفرتی هست که هیچ وقت از دل من و امثال من بیرون نمیره