دچار افسردگی مزمن شدم
مزش چجوریه؟ ‎- نآمیرآツ
تلخه ‎- اسکولاسیون
تلخه ‎- اسکولاسیون ‎- amineh
شوره - اسکولاسیون ‎- amineh نآمیرآ صرفا جهت خراب کردن زنجیره ‎- نآمیرآツ