دچار افسردگی مزمن شدم
مزش چجوریه؟ ‎· نآمیرآツ
تلخه ‎· اسکولاسیون
تلخه ‎- اسکولاسیون ‎· amineh
شوره - اسکولاسیون ‎- amineh نآمیرآ صرفا جهت خراب کردن زنجیره ‎· نآمیرآツ