اگر شما يك قاتل رو بكشيد، تعداد قاتل ها در دنيا ثابت مى مونه ولی اگر دوتا قاتل رو بکشید به دنیا کمک کردید امام اسکول