میگه بخون وقتی که خوندن معصیت داره ...
نخون:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?