باز دوباره کی رای میده کی نمیده شروع شد ، من که رای نمیدم و ندادم .
من رای نمیدم و ندادم و نخواهم داد:-) ‎· جولیا پندلتون