User avatar

طبق محاسباتی که انجام دادم از جمعیت 77 میلیون نفری ایران تقریبا 29/100/000 نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت نکردند.

Comment

گفتن که 55 ملیون واجد شرایط بودن

 ‎· SaeedTheGiraffe ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10