طبق محاسباتی که انجام دادم از جمعیت 77 میلیون نفری ایران تقریبا 29/100/000 نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت نکردند.
گفتن که 55 ملیون واجد شرایط بودن ‎· SaeedTheGiraffe ?