از بالاترین کیا هستن اینجا ؟ :دی بالاترینی میخوام :(