طبق تحقیقات من اگر فلوکستین لاموتریژین و الانزاپین به آب و هوای ایران اضافه کنن63 درصد مشکلات ما حل میشود