طب ایرانی اسلامی 1400 سال فرصت داشت تا اسهال عفونی را درمان کند تا بعد به مشمشه و سوزاک و طاعون و شاید تراخم برسد که البته کلاشی کلانی به اسم طب اسلامی هیچ راهی نداشت و تا همین 100 سال قبل اسهال عفونی(حصبه وبا ) بیماری کشنده مردم خاورمیانه بود..البته الان دیگر سرطان شفا میدهد که مثال بارز غوره نشده مویز شدن است... طرفداران این کلاشی بزرگ یک تشویق جانانه لازم دارند
بعد از تشویق یک خنده کش دار هم به دل میشیند ‎· Hattori Hanzo
#چالش درمان اسهال غفونی با طب سنتی ‎· Hattori Hanzo