آقا من آرزو داشتم اینو شخصا جایی آپلود کنم الان دیگه تو دنیا کاری ندارم :)))))
IMG_20160114_234918.jpg
شخم بیاد مرحوم فرفر ‎· پرنده مهاجر