گفته میشه تو بحث آزادی رسانه جیبوتی سه پله بالاتر از ماست. بزن اون دس قشنگه رو