راستی این کلمه موکام انگار عبری هستش و به معنای مکان.