این دختر خانم ترکیه ای موریا نیومد؟ یه خانم ژاپنی هم بود موقع تعطیلی فرفر خیلی ناراحت بود