بنظر میاد دوباره رفتید تو لاک پرایوت. تعداد لینکایی که میاد تو صفحه م کم شده